Bảng giá thay màn hình mặt kính Samsung tại Thuận Phát mobile

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế ) 

Thay mặt kính Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro/ SMJ3119 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro (linh kiện) giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus chính hãng giá: 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Plus (linh kiện) giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C5 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C7 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy C9 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 Mini giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S3 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S4 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 (Linh kiện): 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge chính hãng giá: 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge (Linh kiện): 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 (Linh kiện): 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge chính hãng giá: 700.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7 Edge (Linh kiện) giá: 550.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 chính hãng giá: 800.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 (Linh kiện): 650.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus chính hãng giá: 900.000đ
 Thay mặt kính Samsung Galaxy S8 PLus (Linh kiện): 750.000đ 
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 1 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 2 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 900.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 chính hãng giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 5 (Linh kiện) giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 chính hãng giá: 1.400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 7 (Linh kiện) giá: 1.250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 chính hãng giá: 1.200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 8 (Linh kiện) giá: 1.050.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note 9 chính hãng giá: 1.600.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A3 - 2017 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2015 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2016 chính hãng giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2016 (Linh kiện) giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2017 chính hãng giá: 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A5 - 2017 (Linh kiện) giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2015 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2016 chính hãng giá: 450.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2016 (Linh kiện) giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A7 - 2017 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A8 - 2018 giá: 500.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 Pro giá: 350.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy E5 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy E7 giá: 200.000đ
 
Thay mặt kính Samsung Galaxy J1 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J1 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 Prime giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 200.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J3 Pro giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 - 2015 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J510/ J5 - 2016 giá: 150.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Prime giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J5 Pro giá: 400.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 - 2015 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J710/ J7 - 2016 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá: 350.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Pro (Linh kiện) giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime chính hãng giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 Prime (Linh kiện) giá: 150.000đ
Thay mặt kính Galaxy Galaxy J giá: Liên hệ
 
Thay mặt kính Samsung On 5 giá: 250.000đ
Thay mặt kính Samsung On 7 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Dous I8262 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung I9152 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung I9200 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Dous I8262 giá: 300.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy V G313 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy G360 giá: 100.000đ
Thay mặt kính Samsung G530/ G531 giá: 150.000đ

Thay màn hình Samsung

( Giá chưa bao gồm công tháo ráp và thay thế )
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C5 giá: 2.500.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C7 giá: 2.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy C9/C9 Pro giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro chính hãng giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro (Linh kiện) giá: 1.350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S2 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 Mini giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S3 giá: 950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S4 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S5 giá: 1.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus giá: 3.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge giá: 3.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 không sườn giá: 3.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 luôn sườn giá: 4.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus không sườn giá: 4.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8 Plus luôn sườn giá: 4.000.000đ
 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 1 giá: 800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 2 giá: 900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 giá: 1.700.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 giá: 2.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 Edge giá: 3.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 giá: 3.000.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 7 giá: 3.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 giá: 4.400.000đ 
 
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2015 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2016 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A3 - 2017 giá: 1.900.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2015 giá: 1.550.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2016 giá: 2.250.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A5 - 2017 giá: 1.850.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2015 giá: 2.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2016 giá: 2.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 chính hãng giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 - 2017 (Linh kiện): 1.650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 chính hãng giá: 2.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A8 (Linh kiện) giá: 1.800.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9/ A9 Pro giá: 2.100.000đ 
 
Thay màn hình Samsung Galaxy E5 giá: 1.600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy E7 giá: 1.950.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1 giá: 400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J1 - 2016 giá: 1.000.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J200/ J2 - 2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J2 Prime giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J320/ J3 - 2016 giá: 1.200.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro/ J330 giá: 1.150.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J3 Pro SMJ3119 giá: 1.300.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 - 2015 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5_2016 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J5 Prime giá: 750.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2015 chính hãng giá: 1.750.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2015 (Linh kiện) giá: 650.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 - 2016 giá: 1.400.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime giá: 700.000đ 
Thay màn hình Samsung Galaxy J giá: Liên hệ
 
Thay màn hình Samsung Dous I8262 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung I9152 giá: 1.100.000đ
Thay màn hình Samsung I9200 giá: 1.500.000đ
 Thay màn hình Samsung Dous I8262 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy V G313 giá: 350.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy G360 giá: 600.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Grand Prime G530 giá: 400.000đ
 Thay màn hình Samsung Galaxy Grand Prime VE G531 giá: 450.000đ

 

 

Tìm kiếm sản phẩm

Thông tin liên hệ

CN 1: 514 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM.

Giờ làm việc:  Thứ 2 - Thứ 7: Từ 8h:30 đến 21h:00
Chủ nhật: 8h:30 đến 18h:00
Gọi: 093 797 0101 - 093 179 0101

CN 2: 197A Lê Quang Định, F7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giờ làm việc:  Thứ 2 - Thứ 7: Từ 9h:00 đến 19h:30
Chủ nhật: 9h:00 đến 18h00
Gọi: 093 797 0101 - 093 179 0101

Gọi để biết giá Nhắn tin hỏi giá